SDGO_EX Unite Event [7-9.11.2014]

Playulti 13 Oct 2014, 15:36:44
Community talk

ระยะเวลากิจกรรม

2014/11/7 เวลา 19.00 -21.00

2014/11/8 เวลา 19.00 -21.00

2014/11/9 เวลา 19.00 -21.00

ในช่วงเวลาที่ระบุ สามารถเพิ่ม LV ของยูนิตเป็นEX ได้

ปล.

จำนวน EXP ที่ใช้ในการปลดล็อค LV EX

Rank C-Cu  ต้องการ7200 EXP

Rank CR-CS  ต้องการ 7500 EXP

Rank B-Bu  ต้องการ13950 EXP

Rank BR-BS  ต้องการ 15000 EXP

Rank A  ต้องการ32400 EXP

Rank AR-AS ต้องการ 34350 EXP

Rank S  ต้องการ48000 EXP

Rank SR-SS ต้องการ 60000 EXP

กำลังโหลด...